תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ומדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות" ויחד "התנאים") של אתר האינטרנט של משרד כספי ושות' ("המשרד") מסדירים את היחסים בין המשרד לבין הגולש באתר ("המשתמש"), וכן את הגישה לאתר על חלקיו, לתוכן, לשימוש במי מהם, ובכלל זאת בשירותים השונים המוצעים באתר ו/או שיוצעו באתר בעתיד, לרבות תכנים, מוצרים ו/או שירותים נוספים ("שירותים נוספים"). יתכן שהשירותים הנוספים יהיו כפופים לתנאים והוראות נוספות, אך אלא אם נאמר במפורש תנאים והוראות אלה לא יגרעו מהוראות התנאים ויחשבו חלק מהתנאים.

ניסיון לעשות שימוש באתר לרבות על דרך של גלישה או הזנת פרטים, חלקיו ו/או בתכנים או בחלקם, מהווה הסכמה לתנאי השימוש, לרבות הסכמת התאגיד שבשמו או עבורו המשתמש עושה שימוש באתר ככל שיעשה. המשתמש מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה ואם אינו מסכים למי מהם לחדול מלעשות כל שימוש באתר, בתוכן ובכל חלק של מי מהם.

1. שימוש באתר

1.1 האתר מציע למשתמש מידע אודות המשרד ותכנים שונים. מובהר שעצם השימוש באתר אינו יוצר יחסי עורך דין-לקוח בין המשתמש לבין המשרד.

1.2 האתר, על כל המידע הכלול בו, הנו אינפורמטיבי בלבד ואין בשימוש בו כדי להוות שירות משפטי או ייעוץ משפטי.

1.3 המשרד יהא רשאי בכל עת להפסיק כל תכן, פעילות, מוצר ו/או שירות הזמינים ו/או שיהיו זמינים באתר לרבות גישה לכל מוצר צד שלישי כהגדרתו בהמשך, ביחס לכל המשתמשים או חלקם, באופן קבוע או זמני והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

2. עדכונים ודיוורים: השימוש באתר עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך קבלת עדכונים (שיתכן שיהיו בגדר דברי פרסומת ודיוור ישיר), ככל המשתמש יבחר בכך, עשוי המשתמש להתבקש להזין גם כתובת דוא"ל.

3. מצגים והתחייבויות

3.1 כל משתמש מתחייב כי:

3.1.1 במידה ויימסרו על ידו פרטים, הם יהיו נכונים מלאים ומדויקים;

3.1.2 במידה ומשתמש פועל בשם אחר, לרבות בשם תאגיד, המשתמש נציגו המורשה ורשאי להתחייב בשמו לכל דבר ועניין;

3.1.3 המשתמש לא יעשה שימוש בשם אדם אחר;

3.1.4 במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוני משתמש, המשתמש ידווח על כך לאלתר למשרד באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: office@caspilaw.com.

3.2 מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים למשרד לפי כל דין, המשרד יהא רשאי לסרב לרישום של המשתמש, או לחסום את השימוש של משתמש באתר, או בכל חלק ממנו, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעת המשרד, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים:

3.2.1 מעשה בלתי חוקי או הפרה של הוראות הדין;

3.2.2 הפרת תנאי מהתנאים או תנאי הצדדים השלישיים;

3.2.3 מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או

3.2.4 מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במשרד ו/או במשתמשים אחרים ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

3.3 המשרד אינו מתחייב כי (א) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית (לרבות למחשבי המשרד), קלקולים, תקלות או כשלים (לרבות בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת אחרת של המשרד ו/או של מי מטעמו); (ב) השירות או התכנים באתר יהיו זמינים ללא הפסקות, שיבושים, הפרעות או טעויות; או (ג) האתר יענה על ציפיות או דרישות המשתמש או כי יתאים למטרה מסוימת.

4. זכויות קנייניות

4.1 כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל), באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל המצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי או יצירה הקשורים באתר ("זכויות הקניין הרוחני") הינן קניינו המלא והבלעדי של המשרד ו/או של צדדים שלישיים שהרשו למשרד להשתמש בהן. לא תהיה למשתמש כל זכות מכל סוג שהיא בזכויות הקניין הרוחני, מלבד זכות שימוש באתר לצרכיו האישיים לפי התנאים.

4.2 מובהר כי לצרכי תנאי השימוש, המונח תוכן כולל כל ידע, פרט, מידע, לרבות, מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קול, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.

4.3 המשרד מעניק בזאת למשתמש רישיון לא בלעדי, מוגבל והדיר, שאינו ניתן להעברה, המחאה או למתן רישיונות-משנה, לעשות שימוש אישי באתר, אך למטרות המפורטות בתנאי השימוש ובכפוף לתנאים אלה. פרט לאמור, המשרד אינו מעניק, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים או זכויות הקניין הרוחני ושומר על זכויות אלה באופן מלא.

4.4 ככל שמשתמש יבחר לשלוח למשרד תובנות, המלצות או השגות, לרבות בקשר עם האתר או מי מהשירותים או המוצרים המונגשים בו ("תובנות"), המשתמש נותן בזאת למשרד זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה, הניתנת להמחאה, העברה או להענקת רישיונות משנה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד מבלי שהמשתמש יהיה זכאי לתמורה כלשהי בקשר עם התובנה שמסר.

5. תחזוקה, תיקונים, שיפורים ותוספות: המשרד רשאי לשנות, לשפר, לשדרג, להוסיף, לתקן, להתאים, לתחזק ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי הפעולות האמורות עלולות להיות כרוכות בתקלות ו/או הפרעות. המשרד לא יהא חייב לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין האמור.

6. שימוש אסור באתר: המשתמש מתחייב לא לעשות ולא לאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות:

6.1 פעולה שעלולה להאט, לפגוע או לשבש את פעילות האתר.

6.2 עריכה מחדש או הפצה, שיווק, העתקה, שכפול, הדפסה, שימוש או מסירה לאחרים, בכל דרך שהיא, של תכנים המופיעים באתר;

6.3 פעולה שעלולה לסרוק, לחפש להעתיק ו/או לאחזר תכן מהאתר, לרבות באמצעות רובוטים (Robots), קרולרים (Crawlers) או כל אמצעי אחר.

6.4 שימוש באתר באופן שונה מהאמור בתנאי השימוש, לרבות בדרך שמשנה תוכן כלשהו או מוסיפה לו תוכן אחר, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים;

6.5 שימוש בשמות ובסימנים המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת המשרד מראש ובכתב.

6.6 שימוש כלשהו בתכני האתר ובתכנים המשפטיים המוצעים בו לצורך מסחרי או שלא בהתאם לתנאי השימוש, מבלי לקבל את הסכמת המשרד מראש ובכתב;

6.7 לאפשר לאחרים לעשות שימוש באתר או בתכני האתר ובתכנים בו בתמורה או ללא תמורה.

6.8 כל פעולה שעלולה להפר או לעמוד בניגוד להוראות הדין, או להפר זכויות של צדדים שלישיים, ובתוך כך העלאה של תכנים העלולים להיחשב כשליליים, פוגעניים, להפר כל דין או זכות של צד שלישי כלשהו, להתחקות או להטריד אדם אחר.

7. קישורים ומוצרי צד שלישי

7.1 בחלק מהשירותים נעשה או עשוי להיעשות שימוש בפתרונות, מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, לרבות שפותחו עבור המשרד על ידי צדדים שלישיים ("מוצרי צד שלישי").

7.2 המשתמש מאשר שהתנאים של אותם צדדים שלישיים (לרבות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים) יחולו על השימוש שיעשה במוצרי צד שלישי.

7.3 המשרד אינו שולט או מפקח על התכנים שנמצאים או שניתנת אליהם גישה במוצרי הצדדים שלישיים, אינו מאמץ או מסכים למי מהם ואנו ערב לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. המשרד לא יהיה אחראי לתכנים אלו, ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש במי ממוצרי הצד השלישי ו/או התכנים שניתן לגשת אליהם באמצעות מוצרים אלה.

8. הגבלת אחריות

8.1 המשרד פועל כדי שהאתר והתוכן המוצג בו יהיו נכונים ומדויקים. יחד עם זאת, יתכן שיהיו תקלות, טעויות, אי דיוקים או ליקויים בתוכן או בדרך העברתו אל המשתמש, בשל תקלה טכנית, תקלת אנוש, של המשרד או של צדדים שלישיים, או כל סיבה אחרת. המשרד או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, בקשר לאמור, לרבות ביחס לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר, או נזק שינבע מהשימוש באתר. כל משתמש מוותר באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה, על כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי המשרד או מי מטעמו בקשר לאמור, לרבות בקשר עם זמינות התוכן באתר (והפסקת כל פעילות, תוכן או שירות) ועדכניותו, בין אם ידועים לו בעת השימוש ובין אם יוודעו לו בעתיד.

8.2 המשתמש מסכים כי המשרד ומי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי שמקורם במעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו, או נסיבות שאינן בשליטת המשרד, לרבות תקלות שיגרמו על ידי צד שלישי כלשהו וכו'.

8.3 המשרד נוקט באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע שעשוי להימסר על ידי המשתמשים באתר. עם זאת, האתר ומאגרי המידע של המשרד, לרבות השרתים והמערכות התומכות במי מהם, עלולים להיות נתונים לאירועי אבטחה (לרבות כהגדרתם בדין) ו/או לחדירה. משתמש המוסר את פרטיו פוטר את המשרד או מי מטעמו מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או מי מטעמו עקב אירועי אבטחה ו/או חדירה כאמור, לרבות שימוש לרעה שנעשה באתר על ידי צדדים שלישיים במידע שהוא מוסר.

9. כללי

9.1 המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יהיה בתוקף באופן מיידי או כאמור בו.

9.2 על התנאים, השימוש באתר ובתכנים, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור במי מהם, יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הקשור למי מהאמורים, בין במישרין ובין בעקיפין, יתנהל בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו ישראל בלבד.

9.3 במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתנאים אינו תקף, או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שנמצא שאינם ברי אכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ללא שינוי.

9.4 לא יראו עיכוב או הימנעות מצד המשרד מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיו על-פי תנאי השימוש כוויתור או כמניעה מצדו מלממש את זכויותיו בעתיד, אלא אם כן נעשה באופן מפורש ובכתב.

9.5 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.

9.6 שאלות בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, ניתן להפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: office@caspilaw.com.

נגישות