מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

משרד כספי ושות' ("המשרד") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה חלק מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש") וההוראות האמורות בתנאי השימוש לרבות ביחס לפטור מאחריות, סמכות השיפוט והדין החל יחולו גם על מדיניות הפרטיות והקשור אליה. הגישה לאתר, לתוכן או חלקיו והשימוש במי מהם, ובכלל זאת בשירותים השונים המוצעים או שיוצעו בעתיד באתר, מעיד על הסכמת המשתמש לאמור במדיניות הפרטיות ויתר התנאים.

מדיניות הפרטיות מתארת את האופן בו המשרד מעבד ושומר מידע (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ("חוק הגנת הפרטיות") אודות משתמשים ("מידע משתמש"). ההסכמות שהמשתמש נותן ביחס למידע המשתמש לפי מדיניות פרטיות זו יחולו (ככל שהדבר נדרש לפי דין) גם ביחס לכל נתון אודות המשתמש שהמשרד אוסף, שומר או מעבד (כדוגמת נתוני המשתמש כפי שיוגדרו בהמשך).

1. איסוף מידעים באתר:

1.1 במסגרת כל שימוש באתר, או בכל עת שמשתמש יצור עם המשרד קשר במסגרת מתן שירותים בכל דרך שהיא, הוא עשוי יהיה להתבקש למסור למשרד פרטים אודותיו אשר יאספו על ידי המשרד, לרבות שם, כתובת דוא"ל, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. פרטים אלה הינם חלק ממידע המשתמש.

1.2 לא חלה על המשתמש חובה על-פי חוק למסור למשרד מידע זה, והמידע נמסר מרצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת במידה ולא יימסר מידע כאמור, יתכן ולא ניתן יהיה לספק לו תכנים ו/או שירותים מסוימים. בנוסף, המשרד יהא רשאי למנוע ממשתמש לגלוש באתר או באזורים מסוימים בו, או מלהשתמש בשירותים שונים, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

2. שימוש במידע:

2.1 המשרד אוסף את המידע הן לצורך מטרותיו העסקיות, והן, בין היתר, לצורך המטרות שלהלן:

2.1.1 על מנת להפעיל ולנהל את האתר, התכנים והשירותים המוצעים בו;

2.1.2 על מנת לספק למשתמש את השירותים, התכנים והמוצרים שביקש שיסופקו לו ו/או אלה הזמינים ו/או שיהיו זמינים בעתיד באתר.

2.1.3 על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים השירותים והמוצרים של המשרד וליצור תכנים, שירותים ומוצרים חדשים;

2.1.4 לשמור עם המשתמשים על קשר ולשלוח עדכונים ותכנים שונים;

2.1.5 לכל מטרה חוקית אחרת.

2.2 הפרטים והמידע אודות המשתמש יתכן ויימסרו לצדדים שלישיים, ככל שהדבר נדרש לשם המטרות האמורות לעיל. המשרד רשאי להעביר לצדדים שלישיים את מידע המשתמש כאמור ובין היתר במקרים המפורטים להלן:

2.2.1 לצורך אחסנתם בשרתים בהם עושה המשרד שימוש.

2.1.2 על מנת לספק למשתמש את השירותים, התכנים והמוצרים שביקש שיסופקו לו ו/או אלה הזמינים ו/או שיהיו זמינים בעתיד באתר.

2.1.3 על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים השירותים והמוצרים של המשרד וליצור תכנים, שירותים ומוצרים חדשים;

2.1.4 לשמור עם המשתמשים על קשר ולשלוח עדכונים ותכנים שונים;

2.1.5 לכל מטרה חוקית אחרת.

2.2 הפרטים והמידע אודות המשתמש יתכן ויימסרו לצדדים שלישיים, ככל שהדבר נדרש לשם המטרות האמורות לעיל. המשרד רשאי להעביר לצדדים שלישיים את מידע המשתמש כאמור ובין היתר במקרים המפורטים להלן:

2.2.1 לצורך אחסנתם בשרתים בהם עושה המשרד שימוש.

2.2.2 בקשר עם מוצרי צד שלישי אותם מספק הצד השלישי.

2.2.3 במקרה שלדעת המשרד, הפר המשתמש את התנאים או חלקם, דין, זכויות צד שלישי או שביצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות בניגוד לדין או ניסה לבצע פעולות כאלה;

2.2.4 אם תתקבל בידי המשרד הוראה מאת רשות כלשהי (לרבות צו שיפוטי) המורה לו למסור נתונים ממידע המשתמש לאותה רשות ו/או לצד שלישי.

2.2.5 בקשר עם מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו ביו המשתמש או מי מטעמו לבין המשרד או מי מטעמו;

2.2.6 במקרה שהמשרד יסבור כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של אחר;

2.2.7 מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או כל מידע אשר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

2.2.8 במסגרת מיזוג המשרד עם צדדים שלישיים ו/או מכירת פעילות עסקית מסוימת של המשרד לצדדים שלישיים.

3. איסוף נתוני משתמש: יתכן והמשרד יאסוף נתונים גם במהלך השימוש באתר ו/או התכנים, נתונים שאינם מזהים את המשתמש באופן ישיר, לרבות נתונים סטטיסטיים, מצרפיים, מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש ("נתוני משתמש"). נתוני המשתמש וכן כל מידע, תובנה, תוכן, שירות או מוצר הקשור אליהם ו/או שיפותח בקשר עמם, הינם קניינו הבלעדי של המשרד. למשתמש אין והוא מוותר בזאת על כל זכות בקשר עם האמור (לרבות זכות לתמורה כלשהי).

4. העברת מידע מחוץ לישראל: יתכן והמשרד יבחר להעביר מידע משתמש מחוץ לישראל ו/או יתן גישה למידע משתמש לצדדים שלישיים מחוץ לישראל. לאותם צדדים שלישיים ו/או מדינות יתכן ויהיו חוקים המגנים בצורה פחותה על פרטיות המשתמשים וכל משתמש מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם העברה או מתן גישה כאמור.

5. זכויות המשתמש: לצורך בדיקה ומימוש זכויות משתמשים בקשר עם מדיניות פרטיות זו (לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת), יש לפנות ל: office@caspilaw.com.

6. דיוור פרסומי: יתכן והמשרד יבחר לשלוח למשתמש תכנים שלדעתו עשויים לעניין את המשתמש (לרבות דברי פרסומת כהגדרתם חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982), לרבות בדרך של דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות). המשתמש יכול לבקש שתכנים כאמור לא ימסרו לו. בנוסף תינתן האפשרות להימחק מרשימת התפוצה לתכנים אלה כאמור בדין.

7. אתרים חיצוניים: האתר עשוי לכלול קישורים למוצרי צד שלישי. השימוש במוצרים אלה כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם.

8. אבטחת מידע: המשרד משקיע משאבים לא מבוטלים באבטחת מידע המשתמש. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידו, ובכפוף להוראות כל דין, לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם עקב חדירה בלתי מורשית למידע זה או למערכות מחשב בהן הוא מאוחסן.

9. שינויים: המשרד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית. שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או פניות בנוגע לעיון, תיקון או מחיקת המידע האישי של המשתמש, יש להפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: office@caspilaw.com.

נגישות